තරැණ හා ක්‍රීඩා ඇමති ගරැ නාමල් රාජපක්ස මැතිඳුන් අද ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර ඉසුර දේවප්‍රිය ක්‍රීඩාංගනය නිරීක්ෂණය කිරීමට ගිය අතර අමාත්‍යතුමා එහිදී ක්‍රීඩාංගනය අලුත්වැඩියා කලයුතු ආකාරය පිළිබඳ වැඩිදුර උපදෙස් ලබාදුනි.

මෙහි නව වොලි බෝල් පිටියක් සහ දුනුශිල්පය පුහුණුවීට අවශ්‍ය ස්ථානයක්ද සෑදීමට නියමිතයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here